Danh mục khóa học Ghi chú

DGR - CAT 12

Mục tiêu khóa học
 • Nhận diện và Phân loại Hàng nguy hiểm.
 • Nhận biết các loại nhãn nguy hiểm và dấu hiệu chỉ dẫn kỹ thuật trên bao bì.
 • Nắm vững các điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm dưới dạng hành lý dành cho hành khách và tổ bay.
 • Nắm vững quy trình xử lý khẩn cấp hàng nguy hiểm.
Nội dung khóa học
 • Các giới hạn
 • Phân loại hàng nguy hiểm – loại và nhóm
 • Nhận diện hàng nguy hiểm
 • Đánh dấu và dán nhãn
 • Pin lithum
 • Ứng phó khẩn nguy đối với hàng nguy hiểm
Thời lượng
 • Lớp Cơ bản : 16 tiết.
 • Lớp Định kỳ : 08 tiết
Đối tượng:
 • Nhân viên kiểm soát an ninh

DGR - CAT 11

Mục tiêu khóa học
 • Nhận diện và Phân loại Hàng nguy hiểm.
 • Nhận biết các loại nhãn nguy hiểm và dấu hiệu chỉ dẫn kỹ thuật trên bao bì.
 • Nắm vững các điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm dưới dạng hành lý dành cho hành khách và tổ bay.
 • Nắm vững quy trình xử lý khẩn cấp hàng nguy hiểm.
Nội dung khóa học
 • Các giới hạn
 • Phân loại hàng nguy hiểm – loại và nhóm
 • Nhận diện hàng nguy hiểm
 • Đánh dấu và dán nhãn
 • Pin lithum
 • Ứng phó khẩn nguy đối với hàng nguy hiểm

Thời lượng

 • Lớp Cơ bản: 16 tiết.
 • Lớp Định kỳ: 04 tiết

Đối tượng:

 • Tiếp viên

DGR - CAT 10

Mục tiêu khóa học
 • Nhận diện và Phân loại Hàng nguy hiểm
 • Tra cứu và trích lục thông tin trong danh mục hàng nguy hiểm.
 • Nhận biết các loại nhãn nguy hiểm và dấu hiệu chỉ dẫn kỹ thuật trên bao bì.
 • Nhận biết những nguy hiểm tiềm ẩn trong hành lý và hàng hóa.
 • Lưu kho và chất xếp.
 • Nắm vững các điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm dưới dạng hành lý dành cho hành khách và tổ bay.
 • Nắm vững quy trình xử lý khẩn cấp hàng nguy hiểm.
Nội dung khóa học
 • Các giới hạn
 • Phân loại hàng nguy hiểm – loại và nhóm
 • Đánh dấu và Dán nhãn
 • Tài liệu
 • Chấp nhận hàng nguy hiểm
 • Điều khoản về thông tin
 • Pin lithum
 • Ứng phó khẩn nguy đối với hàng nguy hiểm

Thời lượng

 • Lớp Cơ bản : 16 tiết.
 • Lớp Định kỳ : 04 tiết cho tổ lái, 08 tiết cho nhân viên tài liệu chất xếp

Đối tượng:

 • Tổ lái
 • Nhân viên tài liệu chất xếp

DGR - CAT 9

Mục tiêu khóa học
 • Nhận diện và Phân loại Hàng nguy hiểm.
 • Nhận biết các loại nhãn nguy hiểm và dấu hiệu chỉ dẫn kỹ thuật trên bao bì.
 • Nắm vững các điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm dưới dạng hành lý dành cho hành khách và tổ bay.
 • Nắm vững quy trình xử lý khẩn cấp hàng nguy hiểm.
Nội dung khóa học
 • Các giới hạn
 • Phân loại hàng nguy hiểm – loại và nhóm
 • Nhận diện hàng nguy hiểm
 • Đánh dấu và dán nhãn
 • Pin lithum
 • Ứng phó khẩn nguy đối với hàng nguy hiểm

Thời lượng

 • Lớp Cơ bản : 08 tiết.
 • Lớp Định kỳ : 04 tiết

Đối tượng:

 • Nhân viên phục vụ hành khách

DGR - CAT 5 & 8

Mục tiêu khóa học
 • Nhận diện và Phân loại Hàng nguy hiểm.
 • Nhận biết các loại nhãn hàng nguy hiểm và dấu hiệu chỉ dẫn kỹ thuật trên bao bì.
 • Nắm vững các điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm dưới dạng hành lý dành cho hành khách và tổ bay.
 • Nắm vững quy trình xử lý khẩn cấp hàng nguy hiểm.
Nội dung khóa học
 • Các giới hạn
 • Phân loại hàng nguy hiểm – loại và nhóm
 • Đóng gói
 • Đánh dấu và Dán nhãn
 • Lưu kho và Chất xếp
 • Pin lithum
 • Ứng phó khẩn nguy đối với hàng nguy hiểm

Thời lượng

 • Lớp Cơ bản : 16 tiết.
 • Lớp Định kỳ : 08 tiết

Đối tượng:

 • Nhân viên Phục vụ hành lý - hàng hoá
 • Nhân viên của công ty giao nhận hàng hoá tham gia vào việc phục vụ, lưu kho và chất xếp hàng hoá, bưu kiện.

DGR - CAT 7

Mục tiêu khóa học
 • Nhận diện và Phân loại hàng nguy hiểm.
 • Tra cứu danh mục hàng nguy hiểm.
 • Nhận biết các loại nhãn nguy  hiểm và dấu hiệu chỉ dẫn kỹ thuật trên bao bì.
 • Nhận biết những nguy hiểm tiềm ẩn trong hàng hóa.
 • Nắm vững các điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm dưới dạng hành lý dành cho hành khách và tổ bay.
 • Nắm vững quy trình xử lý khẩn cấp hàng nguy hiểm.
Nội dung khóa học
 • Các giới hạn
 • Phân loại hàng nguy hiểm – loại và nhóm
 • Đánh dấu và Dán nhãn
 • Tài liệu
 • Chấp nhận hàng nguy hiểm
 • Pin lithum
 • Ứng phó khẩn nguy đối với hàng nguy hiểm

Thời lượng

 • Lớp Cơ bản : 16 tiết.
 • Lớp Định kỳ : 08 tiết

Đối tượng:

 • Nhân viên phục vụ hàng hoá thông thường

DGR - CAT 4

Mục tiêu khóa học:
 • Nhận diện và Phân loại hàng nguy hiểm.
 • Tra cứu danh mục hàng nguy hiểm.
 • Nhận biết các loại nhãn nguy hiểm và dấu hiệu chỉ dẫn kỹ thuật trên bao bì.
 • Nhận biết những nguy hiểm tiềm ẩn trong hàng hóa.
 • Nắm vững các điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm dưới dạng hành lý dành cho hành khách và tổ bay.
 • Nắm vững quy trình xử lý khẩn cấp hàng nguy hiểm.
Nội dung khóa học:
 • Các giới hạn
 • Phân loại hàng nguy hiểm – loại và nhóm
 • Đánh dấu và Dán nhãn
 • Tài liệu
 • Chấp nhận hàng nguy hiểm
 • Pin lithum
 • Ứng phó khẩn nguy đối với hàng nguy hiểm

Thời lượng

 • Lớp Cơ bản : 24 tiết.
 • Lớp Định kỳ : 16 tiết

Đối tượng:

 • Nhân viên của công ty giao nhân hàng hoá tham gia vào quá trình tiếp nhận, phục vụ và lưu kho hàng hoá, bưu kiện (không chuyên trách phục vụ hàng nguy hiểm)

DGR – CAT 1, 2, 3 & 6

Mục tiêu khoá học:

 • Nắm vững những yêu cầu pháp lý, phạm vi hạn chế trong khai thác và các tổ chức quản lý nhà nước.
 • Hướng dẫn tra cứu tài liệu hàng nguy hiểm và hoàn tất các chứng từ vận chuyển hàng hóa liên quan.
 • Có khả năng áp dụng các quy định để nhận diện; đóng gói, dán nhãn; đánh dấu trên bao bì, làm tài liệu hàng nguy hiểm.
 • Nắm vững các điều kiện an toàn trong tác nghiệp hàng nguy hiểm và vận dụng thích hợp tại nơi làm việc.

Nội dung khóa học:

 • Chi tiết và cách sử dụng sách tra cứu tài liệu IATA DGR
 • Trách nhiệm Nhà khai thác và Người gửi hàng.
 • Các giới hạn – Yêu cầu về Đóng gói, Đánh dấu và Dán nhãn
 • Vận chuyển chất phóng xạ
 • Pin lithum
 • Không vận đơn và tờ khai hàng nguy hiểm
 • Quy trình ứng phó khẩn nguy đối với việc chất xếp, phân loại, bảo quản và phục vụ hàng nguy hiểm

Thời lượng

 • Lớp Cơ bản : 64 tiết.
 • Lớp Định kỳ : 32 tiết

Đối tượng:

 • Người thực hiện nhiệm vụ gửi hàng nguy hiểm như COMAT.
 • Nhân viên của công ty giao nhận hàng hoá tham gia vào quá trình tiếp nhận, phục vụ hàng nguy hiểm.
 • Người tiếp nhận hàng nguy hiểm.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp. 
 • Tuân thủ đúng chuẩn mực hành vi văn hóa của doanh nghiệp. 
 • Nhận thức tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong quá trình phục vụ khách hàng.

 

KHÔI PHỤC SỰ TÍN NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Phân biệt được các dịch vụ không hoàn hảo.
 • Nhận diện các yếu tố khiến khách hàng không hài lòng.
 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc khôi phục sự tín nhiệm của khách hàng sau dịch vụ không hoàn hảo.
 • Xây dựng các chương trình khôi phục sự tín nhiệm của khách hàng, từ đó tạo lòng trung thành của khách hàng.

 

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Hiểu được Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Công ty từ đó tạo được lòng tự hào, định hướng công việc và tâm huyết với nhiệm vụ của mỗi nhân viên - người đại diện Công ty cung cấp dịch vụ đến khách hàng.
 • Hiểu rõ và xây dựng hình ảnh nhân viên Công ty thông qua các chuẩn mực về trang phục, trang điểm, tác phong, hành vi, văn hóa ứng xử, quan hệ cộng đồng,…đúng qui định.
 • Nắm kiến thức về thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu cá nhân, từ đó xây dựng cho bản thân một thương hiệu phục vụ khách hàng hoàn hảo.

 

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ KHÁCH HẠNG THƯƠNG GIA. VIP/CIP, KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Xác định tầm quan trọng của đối tượng khách hàng ưu tiên.
 • Xác định nhu cầu, tâm lý khách hàng ưu tiên.
 • Nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp trong giao tiếp.
 • Hiểu và áp dụng thực tế mô hình nhận thức cảm xúc.

 

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ PHÒNG CHỜ HẠNG THƯƠNG GIA

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Hiểu được tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng.
 • Giải thích được tiêu chuẩn dịch vụ phòng chờ.
 • Xây dựng kỹ năng cơ bản về chăm sóc khách hàng.
 • Xây dựng phong cách ứng xử với khách hàng khó tính nhằm hướng đến sự hài lòng của khách hàng.

 

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DÀNH CHO CẤP GIÁM SÁT

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Nâng cao nhận thức của cán bộ giám sát về sự chuyên nghiệp trong phong cách giao tiếp và làm việc.
 • Phát triển kỹ năng quản lý tổ chức, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: giám sát, tham vấn, động viên.
 • Hoàn thiện kỹ năng xử lý tình huống.

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Nâng cao nhận thức về quản trị mối quan hệ khách hàng và marketing dịch vụ.
 • Phân tích được về quản trị mối quan hệ khách hàng.
 • Nghiên cứu và tập hợp được một số chiến lược về chăm sóc khách hàng.
 • Nghiên cứu về thương hiệu và hình ảnh công ty.

 

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHUYÊN SÂU

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Nhận thức về tính chuyên nghiệp trong phong cách giao tiếp và phục vụ khách hàng.
 • Nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng, hướng đến cung ứng dịch vụ đáp ứng và vượt trên mong đợi của khách hàng.
 • Hoàn thiện hình ảnh nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
 • Nhận diện một số nhóm tính cách và xây dựng phong cách giao tiếp phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
 • Nhận diện một số nền văn hoá từ đó cá nhân hóa dịch vụ cung ứng đến khách hàng.

KỸ NĂNG ỦY QUYỀN

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Hiểu được khái niệm và tầm quan trọng của việc ủy quyền.
 • Phân biệt giữa ủy quyền và giao việc.
 • Hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn khi ủy quyền công việc.
 • Áp dụng cách thức ủy quyền một cách hiệu quả.

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Nhận diện các rào cản và phản ứng của con người trước sự thay đổi.
 • Xác định được nguyên nhân và phân loại sự thay đổi.
 • Nhận thức tầm quan trọng của việc quản trị sự thay đổi, từ đó chủ động đề xuất các giải pháp thực tế để kiểm soát sự thay đổi.
 • Xây dựng sự thay đổi thành bản sắc văn hóa của đơn vị.

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CƠ BẢN

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Hiểu được các vấn đề cơ bản về dịch vụ, các khái niệm liên quan đến chăm sóc khách hàng nhằm thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng. 
 • Phát triển kỹ năng cơ bản về chăm sóc khách hàng bao gồm giao tiếp trực tiếp (giao tiếp phi ngôn ngữ, đặt câu hỏi, lắng nghe), nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Xây dựng tư thế, tác phong chuyên nghiệp.

KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

Sau khóa học, học viên có thể:
 • Hiểu và phân biệt các loại văn bản.
 • Hiểu được các nguyên tắc soạn thảo văn bản, các kỹ thuật soạn thảo các văn bản hành chính thông thường (công văn, thông báo, báo cáo …).
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.